Školní družina

Aktuality

Aktuálně pro vás nemáme žádné další novinky.

Školní družina zajišťuje výchovně vzdělávací práci pro žáky celé školy.

ŠKOLNÍ DRUŽINA -  vychovatelky ŠD -  Heclová Taťána

                                                                  -  Rýznarová Renata

Kontakty - telefon 583 247 111 -  Email: heclovat@seznam.cz

Telefon ŠD  772729929

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování a neměla by být chápána ani jako pouhá sociální služba, jako hlídání dětí. Pedagogická práce ve školní družině má svá specifika. ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování a velmi výrazně doplňuje činnost školy.   

Provozní doba školní družiny                                                  

Školní družina je v provozu od 6:30 hod. - 7:45 hodin a od skončení vyučování do 16:00 hodin. Zákonný zástupce je povinen vyplnit závaznou přihlášku a uhradit úplatu za ŠD v plné výši i v případě, že žák navštěvuje ŠD pouze v ranních hodinách. 

Přihlašování do ŠD

O přijetí účastníka k zájmovému vzdělávání rozhoduje ředitelka školy. Podmínkou přijetí je řádně vyplněná přihláška a souhlas zákonných zástupců s ujednáními uvedenými na přihlášce.

Přihláškou do školní družiny je přihlašovací lístek.

Dítě NESMÍ opustit školní družinu jinak, než určí zákonný zástupce.

Mimořádný odchod bez osobní přítomnosti rodičů nebo pověřené osoby bude povolen pouze na základě písemné žádosti rodičů. Telefonické omluvy jsou nepřípustné.

Úplata ve ŠD

Úplata za ŠD je  50,- Kč za 1 měsíc. Úplata je splatná ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen. První splátka 200,- Kč  do 30. září 2021 a druhá splátka 300,- Kč do 28. února 2022. Bezhotovostní platba na účet číslo 187781600/5500, SS 9202103 - září 2021(SS 2202203 - únor 2022).

 

 

 

Školní družina

Řád školní družiy