Školní družina

Školní družina zajišťuje výchovně vzdělávací práci pro žáky celé školy.

ŠKOLNÍ DRUŽINA -  vychovatelky ŠD -  Heclová Taťána

                                                                  -  Rýznarová Renata

Kontakty - telefon 583 247 111 -  Email: heclovat@seznam.cz

Telefon ŠD  772729929

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování a neměla by být chápána ani jako pouhá sociální služba, jako hlídání dětí. Pedagogická práce ve školní družině má svá specifika. ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování a velmi výrazně doplňuje činnost školy.   

Provozní doba školní družiny                                                  

Školní družina je v provozu od 6:30 hod. - 7:45 hodin a od skončení vyučování do 16:00 hodin. Zákonný zástupce je povinen vyplnit závaznou přihlášku a uhradit úplatu za ŠD v plné výši i v případě, že žák navštěvuje ŠD pouze v ranních hodinách. 

Přihlašování do ŠD

O přijetí účastníka k zájmovému vzdělávání rozhoduje ředitelka školy. Podmínkou přijetí je řádně vyplněná přihláška a souhlas zákonných zástupců s ujednáními uvedenými na přihlášce.

Přihláškou do školní družiny je přihlašovací lístek, který vyplní rodiče a na zadní stranu uvedou odchody dítěte.

Dítě NESMÍ opustit školní družinu jinak, než určí zákonný zástupce.

Mimořádný odchod bez osobní přítomnosti rodičů nebo pověřené osoby bude povolen pouze na základě písemné žádosti rodičů. Telefonické omluvy jsou nepřípustné.

Úplata ve ŠD

Úplata za ŠD je  50,- Kč za 1 měsíc. Úplata je splatná ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen. První splátka 200,- Kč  do 30. září 2020 a druhá splátka 300,- Kč do 28. února 2021. Bezhotovostní platba na účet číslo 187781600/5500, SS 9202003 - září 2020 (SS 2202103 - únor 2021).

Hodnocení práce ŠD za školní rok 2019 – 2020

Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo školní družinu 30 žáků, z toho 18 dívek a 12 chlapců.

Provozní doba školní družiny byla pro tento školní rok stanovena takto:

          ranní družina                -  od 6:30 hod. do 7:45 hodin

          odpolední družina       -  od 11: 40 hod. do 16: hodin

Úplata za školní družinu činila 500,- Kč za školní rok a byla placena pololetně.  Z důvodu uzavření školy byla úplata ŠD za měsíce březen až červen 2020 zrušena a navrácena rodičům.

Provoz školní družiny po dobu rekonstrukce probíhal v náhradních prostorách do 11. 3. 2020. Od té doby byla školní družina uzavřená, na základě mimořádného opatření, které bylo vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19.

V té době školní družina nabízela dětem odkazy na pracovní i výtvarné činnosti pro radost a odpočinek v nouzovém stavu.

Od 25. května do 30. června 2020 byl zahájen provoz zájmového vzdělávání v nově rekonstruované škole. V jediné skupině bylo přihlášeno 9 žáků.

Ranní družina nebyla po tuto dobu obnovena. Odpolední činnosti byly zaměřeny na odpočinkovou, rekreační a sportovní. Žáci museli dodržovat stanovená hygienická pravidla a nosit roušky.

V náhradních prostorách měla ŠD k dispozici vlastní hernu, kterou využívala ke svým odpočinkovým, zájmovým a rekreačním  činnostem a přípravy na vyučování, která byla pro žáky volena formou didaktických her. Během roku plně využívala obecní hřiště, které je vybaveno herními  a sportovními prvky pro děti a nachází se zde velké zatravněné hřiště. Pokud to bylo možné (z důvodu rekonstrukce školy) navštěvovala školní hřiště. K tomu patřily také vycházky do okolní přírody.

Všechny činnosti byly plněny podle celoročního plánu ŠD, který vychází ze ŠVP pro zájmové vzdělávání. Pravidelná činnost ŠD byla zaměřena na aktivity, při kterých si děti osvojovaly základy slušného chování, začleňování se do kolektivu, spolupracovat s ostatními dětmi, zdokonalovaly se v rukodělných činnostech, rozvíjely své pohybové schopnosti, tvořivost, samostatnost, ohleduplnost.

Jako v minulých letech měly děti možnost navštěvovat některý z kroužků, které školní družina dětem nabízí  taneční, sportovní, deskové hry a logika.     

V tomto školním roce působila ve ŠD asistentka pedagoga a školní asistentka.

Do školní družiny byly  zakoupeny nové didaktické a výtvarné pomůcky, hry a hračky.

Na podzim jsme se zapojili do soutěže „ Domestos pro školy“. Soutěž byla o úkolech, ve kterých jsme si s dětmi hráli a udělali z nás lovce, před kterými se každá bakterie strachy spláchne. Děti si ukázaly, jak důležité jsou hygienické návyky. Za účast v soutěži naše škola obdržela spoustu produktů Unilever a poděkování, že si děti mohly vytvořit dokonale hygienické prostředí.

Také v letošním školním roce jsme se zapojili do soutěže „ Recyklohraní“, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů.  Ve školním roce 2019/20 naši žáci nasbírali 281 kg baterií. Ti nejlepší byli odměněni diplomem a malým dárkem.

Společně jsme se zapojili do projektu „Jaro ožívá“. Žáci pozorovali návrat určitých ptáků. To napomáhá poznat příběh ptačího pozorování v Evropě.

Spolupracovali jsme s místní knihovnou.

 

 

 

 

Jídelníčky 2020/2021

Jídelníčky 2020/2021

 

GDPR

Informace k ochraně osobních údajů