Pro strávníky

NOVINKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Pro komunikaci s jídelnou používejte nové telefonní číslo 772 729 931

Pro zkvalitnění našich služeb pro Vás během září plánujeme přechod na program Stravné, Aplikaci objednávání a odhlašování stravy přes internet a Modul Banka. O změnách Vás budeme průběžně informovat. Níže uvádíme výhody, které nastanou:

STRAVNÉ

- pro Vás (pokud máte více dětí v MŠ nebo ZŠ, byli by sourozenci při platbě spojeni do jednoho variabilního symbolu a lze sem nastavit i platba školného MŠ)

– pro nás (okamžitý přehled o všech strávnících, objednávkách stravy a platbách)

APLIKACE objednávání a odhlašování přes internet – do aplikace se strávník přihlásí pomocí jména a hesla, vidí zde potvrzení objednaného jídla, nevyzvednutou stravu, informace o stavu účtu, měsíční přehled a další

MODUL BANKA - zde bude upřednostněna platba inkasem (pro Vás by odpadly měsíční starosti s posíláním platby), stačilo by nastavit povoleník inkasu a maximální povolenou částku ve Vaší bance a o vše ostatní se postará jídelnaDo kategorií jsou děti zařazeny dle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce (od 1.9.2023 – 31.8. 2024)

Děti, které jdou letos do přípravné třídy spadají cenou za oběd do kategorie jako děti MŠ 3-6 let nebo MŠ 7 let. Svačina pro přípravnou třídu odebraná v ZŠ, ale není dotovaná, proto bude mít stejnou cenu jako pro ostatní školáky, tedy 20 Kč.

V MŠ prosím dětem přihlaste a proveďte platbu na celý měsíc jednotně, buď: na celý den nebo jen do oběda. V průběhu měsíce se přihlášení nemění, jen po ústní dohodě s vedoucí jídelny.

Kdo bude mít zaplacenou stravu v MŠ na celý den a bude si chtít dítě některý den vyzvednout po obědě, je nutné nahlásit den dopředu do 14:00. Pokud si nepřítomnost nahlásíte daný den ráno, nebude Vám odpolední svačina odhlášena. Náhradu za svačinku z hygienických důvodů neposkytujeme.

Pokyny pro odhlašování obědů pro ZŠ a MŠ:

-stravu odhlašuje pouze vedoucí ŠJ

-odhlášky budou přijímány den dopředu do 14:00 na čísle jídelny 772 729 931, stačí napsat i zprávu SMS ve znění: JMÉNO DÍTĚTE, DATUM odhlášky OD – DO, VYZVEDNUTÍ obědu 1. den nemoci ANO/NE: příklad SMS (Anna Nováková, od 11.9.-14.9.2023, oběd dnes ANO), po zavedení aplikace na odhlašování tato komplikace odpadne

- neodhlašujte stravu učitelkám (těm nahlaste nepřítomnost dítěte ve výuce), řešte jen s vedoucí ŠJ, ať nedochází k zbytečnému nedorozumění

První den nemoci máte právo si vyzvednout oběd do jídlonosiče za dotovanou cenu, ostatní dny je třeba dítě ze stravy odhlásit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přehled cen stravného ZŠ a MŠ Olšany 2023/2024

Děti MŠ (dle věku)

*(ranní svačina, oběd, odpolední svačina, celková cena)

MŠ 3-6 let (celý den)         *13,-…...22,-…….11,-……... 46,-

MŠ 3-6 let (do oběda)       *13,-…….22,-…………………35,-

MŠ 7 let (celý den)            *13,-…….31,-…….11,-…......55,-  

MŠ 7 let (do oběda)           *13,- ..….31,-…………...…....44,-  

 

Děti přípravné třídy (dle věku)

*(svačina, oběd, celková cena)

6 let (jen oběd)                *………………..22,-……………22,-

6 let (se svačinou)           *20,-…………..22,-………….…42,-

7 let (jen oběd)                *…………………31,-…………...31,-

7 let (se svačinou)           *20,-…………..31,-………….....51,-

 

Děti ZŠ dle věku

*(svačina, oběd, celková cena)

ZŠ 7-10 let (jen oběd)         *……………31,-….…………31,-

ZŠ 7-10 let (se svačinou)    *20,-……..31,-….…...……...51,-

ZŠ 11-14 let (jen oběd)       *……………35,-..……..…….35,-

ZŠ 11-14 let (se svačinou)  *20,-………35,-….…….……55,-

Těšíme se na vzájemnou spolupráci, Kateřina Smrčková (vedoucí školní jídelny),

Irena Sittová (kuchařka)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz jídelny

Provozní doba 6:00 – 14:30

Přihlášení k odebírání stravy.

K odběru stravy je strávník přihlášen na základě vyplněné přihlášky. Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zrušit  odebírání stravy, je povinnen  toto sdělit vedoucí školní jídelny.

Děti mají nárok na dotovanou stravu vždy jen první den nemoci, rodiče si ji mohou vyzvednout do přinesených jídlonosičů v době 11:00 – 11:30 hodin. K tomuto jsou určeny prostory u zadního vchodu do školní stravovny pro MŠ a prostory v ZŠ u výdejny stravy.

Přeplatky na stravném se vrací na konci školního roku.

Strávníci, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze stravování, resp. bude u dětí MŠ dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, a to v souladu s § 35 odst. 1 d) zákona 561/2004 Sb. 

Hotovostní platba

 Úhrada stravného v hotovosti se provádí u vedoucí školní jídelny, termín bude vždy zveřejněn.

Vlastní organizace stravování

Výdej svačin v MŠ:  1. oddělení 8:30 – 9:00, 14:00 – 14:25     2. oddělení  9:00 – 9:30, 14:25 – 14:45

Výdej oběda v MŠ:  1. oddělení 11:30 - 12:00                          2. oddělení 12:00 – 12:30

Pitný režim dětí v MŠ je zajištěn po celý den.

Stravování pro ZŠ: obědy a svačiny se převáží v gastronádobách, poté je jídlo vydáváno v prostorách jídelny ZŠ