Pro strávníky

Aktuální informace: 

Vážení rodiče.

Skokové zdražování potravin pociťují nejenom lidé při nákupech, ale s napjatým rozpočtem se potýkají i ve školních jídelnách. Ráda bych vás upozornila, že v rámci zdražování potravin, dojde také v naší stravovně od 1. 3. 2023  ke zdražení školních obědů a svačin.

Nové ceny jsou v souladu s novelou vyhlášky o školním stravování.

Ceny obědů a svačin od 1. března 2023

MŠ  3 - 6 let           13 Kč + 22 Kč + 11 Kč = 46 Kč                        ZŠ    7 – 10 let               31 Kč

MŠ        7 let           13 Kč + 31 Kč + 11 Kč = 55 Kč                       ZŠ  11 – 14 let               35 Kč

                                                                                                          Svačiny v ZŠ                   20 Kč

                                                                                                          Děkujeme za pochopení.

                                                                                                          Heclová T. ved. ŠJ.

 

4. března 2023

Prosím o uhrazení stravného na měsíc březen 2023.        Děkuji  Heclová T.

Pozor změna čísla účtu: 187781600/5500 ( Raiffeisen Bank).   SS 09202201, VS je stejný jako minulý rok. Specifický symbol se každý měsíc mění. Variabilní symbol a specifický symbol je napsán každý měsíc na platebním lístku. 

 

 

 

                                          

Důležité upozornění - odhlašování stravy.

Odhlásit stravu je třeba den předem do 14:00 hodin. Toto opatření je z důvodu objednávky čerstvých potravin ( maso, pečivo, ovoce, zelenina), které musíme objednávat den předem.  Stravu dětí z MŠ odhlašujte po dobu rekonstrukce MŠ na telefon č. 737 129 897 nebo 583 247 110, případně osobně u p. učitelek v MŠ.   Stravu dětí ze ZŠ odhlašujte přímo na telefonní číslo školní jídelny 588 881 991.

Provoz jídelny

Pouze v pracovní dny dle potřeby školského zařízení

Provozní doba 6:00 – 14:30

Přihlášení k odebírání stravy

ZŠ -  Strávník je povinen vyplnit přihlášku ke stravování. 

MŠ - Zákonný zástupce vyplní přihlášku při nástupu dítěte do MŠ. Přihláška je platná po dobu docházky dítěte do MŠ.

Odevzdáním přihlášky je strávník přihlášen k odběru stravy po danou dobu (bez ohledu na úhradu stravy), pokud je v provozu školní zařízení, které strávník navštěvuje. Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zrušit  odebírání stravy, je povinen strávník nebo zákonný zástupce toto sdělit vedoucí školní jídelny.

Děti mají nárok na dotovanou stravu vždy jen první den nemoci, rodiče si ji mohou vyzvednout do přinesených jídlonosičů v době 11:00 – 11:30 hodin. K tomuto jsou určeny prostory u zadního vchodu do školní stravovny pro MŠ a prostory v ZŠ u výdejny stravy.

 

Úplata za školní stravování

Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin dětí a žáků, do kterých jsou žáci zařazováni na dobu školního roku od 1. 9. – 31. 8., ve kterém dosahují určeného věku.

Sazby stravného za jedno odebrané  jídlo jsou stanoveny takto:

strávníci

přesnídávka

oběd

svačina

děti MŠ 2 - 6 let

13,- Kč

22,- Kč

11,- Kč

děti MŠ 7 - 10 let

13,- Kč

31,- Kč

11,- Kč

žáci ZŠ 7 - 10 let

 

31,- Kč

 

žáci 11 – 14 let

 

35,- Kč

 

Zaměstnanci školy

 

44,- Kč

 

Svačina ZŠ                                                              20,- Kč

 

Způsob platby stravného

Stravné se bude platit zálohově. Strava na nový měsíc musí být zaplacena vždy do konce předcházejícího (stávajícího) měsíce. Pro výpočet stravného bude použit počet dnů následujícího měsíce a odečteny odhlášky do 20. dne stávajícího měsíce. Variabilní a specifický symbol obdrží strávníci každý měsíc na platebním lístku. Variabilní symbol dítěte zůstává každý měsíc stejný.

Specifický symbol se každý měsíc mění.

Bezhotovostní platba     nové číslo účtu školy pro zálohové platby stravného -  187781600/ 5500  ( Raiffeisen Bank)

Všichni strávníci platící bezhotovostním převodem jsou povinni si na svých účtech zajistit dostatečné množství finančních prostředků, aby mohla být platba provedena v řádném termínu. Vždy, při každé platbě, je nutné použít variabilní i specifický symbol.

Strava se platí předem, to znamená, že do posledního dne v měsíci musí být uhrazena na celý následující měsíc (tím je myšleno, že nejpozději poslední den v měsíci bude platba připsaná na účet školy). 

Přeplatky na stravném se vrací na konci školního roku.

Strávníci, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze stravování, resp. bude u dětí MŠ dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, a to v souladu s § 35 odst. 1 d) zákona 561/2004 Sb. 

Hotovostní platba

 Úhrada stravného v hotovosti se provádí u vedoucí školní jídelny od 20. dne v každém měsíci od 6:30 hod. - 8°°hod a od 15°°hod – 16°°hodin      v budově školy.

 

Vlastní organizace stravování

Pedagogičtí pracovníci mateřské školy asistují při výdeji stravy dětem mateřské školy.

V mateřské škole se vydává dopolední svačina v době od 8:30 do 9:00, oběd od 11:30 do 12:00, odpolední přesnídávka od 14:15 do 14:45.

V základní škole se vydává oběd od 12:00 do 13:15 v závislosti na aktuálním rozvrhu vyučovacích hodin.

Výdej do jídlonosičů probíhá od 11:00 do 11:30. v části budovy k tomu určené.

 

Stravování v době nemoci žáka

Zařízení školního stravování a tedy i školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči pro žáky pouze v době jejich pobytu ve škole.

Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole. V první den nepřítomnosti žáka, pokud žák neodebere stravu sám, může stravu odnést v jídlonosiči zákonný zástupce žáka. Jídlonosič musí být vlastní, čistý. Školní jídelna jídlonosiče nezajišťuje a z hygienických důvodů nepůjčuje!

Druhý a další dny nepřítomnosti ve škole nejsou považovány za pobyt žáka ve škole, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné stravování. Ani zákonný zástupce žáka nesmí odnést stravu v jídlonosiči.