Pro strávníky

Aktuality

Aktuálně pro vás nemáme žádné další novinky.
Aktuální informace: Aktuální informace z jídelny:
Stravné za měsíc květen a červen 2020 bude hrazen v jedné splátce (červen). Úhradu úplaty za stravovací službu přednostně zaplaťte bezhotovostním platebním stykem do konce měsíce května 2020.  Č.Ú. 188127002/5500. SS 6202001. VS vašeho dítěte. Nemůžete-li zaplatit bezhotovostně, hotovostní platba se bude vybírat ve čtvrtek 28. 5. 2020 v čase 8:00 - 9:00 a 16:00 - 16:30 hod. V ponělí 25. květa 2020 děti a žáci obdrží lístky k platbě stravného.
Odběr stravy mimo jídelnu (např. první den nemoci dětí a žáků) vzhledem k výskytu a šíření CIVID - 19 nebude možný, a to z důvodu personálního a hygienického zajištění.

Důležité upozornění na změnu v odhlašování stravy.

Od 1. 9. 2017 se ruší možnost odhlášení stravy v konkrétní den ráno do 7:00 hodin. Odhlásit stravu je třeba den předem do 14:00 hodin. Toto opatření je z důvodu objednávky čerstvých potravin ( maso, pečivo, ovoce, zelenina), které musíme objednávat den předem. Jistě chápete, že závaznou objednávku těchto potravin nelze již ráno po 7:00 hodině zrušit. Stravu dětí z MŠ odhlašujte po dobu rekonstrukce MŠ na telefon          č. 737 129 897, případně osobně u p. učitelek v MŠ.   Stravu dětí ze ZŠ odhlašujte přímo na telefonní číslo školní jídelny 588 881 991.

Nástup na stravování musí být nahlášen nejpozději den dopředu do 14:00 hodin.

 

 

Pozor změna čísla účtu: 188127002/5500 ( Raiffeisen Bank).   SS 9201701, VS je stejný jako minulý rok. Specifický symbol se každý měsíc mění. Variabilní symbol a specifický symbol je napsán každý měsíc na platebním lístku. 

 

 

 

                                          

Provoz jídelny

Pouze v pracovní dny dle potřeby školského zařízení

Provozní doba 6:00 – 14:30

Přihlášení k odebírání stravy

ZŠ - Na každý školní rok je strávník povinen vyplnit vždy novou přihlášku ke stravování. Přihlášky na nový školní rok jsou přijímány vždy              od 01. 09. nového školního roku.

MŠ - Zákonný zástupce vyplní přihlášku při nástupu dítěte do MŠ. Přihláška je platná po dobu docházky dítěte do MŠ.

Odevzdáním přihlášky je strávník přihlášen k odběru stravy po danou dobu (bez ohledu na úhradu stravy), pokud je v provozu školní zařízení, které strávník navštěvuje. Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zrušit  odebírání stravy, je povinen strávník nebo zákonný zástupce toto sdělit vedoucí školní jídelny.

Děti mají nárok na dotovanou stravu vždy jen první den nemoci, rodiče si ji mohou vyzvednout do přinesených jídlonosičů v době 11:00 – 11:30 hodin. K tomuto jsou určeny prostory u zadního vchodu do školní stravovny.

Nástup na stravování musí být nahlášen nejpozději den dopředu do 14:00 hod. Děti MŠ nemohou nastoupit pobyt v MŠ, pokud nemají přihlášené a uhrazené stravné.

 

Úplata za školní stravování

Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin dětí a žáků, do kterých jsou žáci zařazováni na dobu školního roku od 1. 9. – 31. 8., ve kterém dosahují určeného věku.

Sazby stravného za jedno odebrané  jídlo jsou stanoveny takto:

strávníci

přesnídávka

oběd

svačina

děti MŠ 2 - 6 let

8,- Kč

17,- Kč

8,- Kč

děti MŠ 7 - 10 let

8,- Kč

24,- Kč

8,- Kč

žáci ZŠ 7 - 10 let

 

24,- Kč

 

žáci 11 – 14 let

 

27,- Kč

 

Zaměstnanci školy

 

34,- Kč

 

 

Způsob platby stravného

Stravné se bude platit zálohově. Strava na nový měsíc musí být zaplacena vždy do konce předcházejícího (stávajícího) měsíce. Pro výpočet stravného bude použit počet dnů následujícího měsíce a odečteny odhlášky do 20. dne stávajícího měsíce. Variabilní a specifický symbol obdrží strávníci každý měsíc na platebním lístku. Variabilní symbol dítěte zůstává každý měsíc stejný.

Specifický symbol se každý měsíc mění.

Bezhotovostní platba     nové číslo účtu školy pro zálohové platby stravného -  188127002/ 5500  ( Raiffeisen Bank)

Všichni strávníci platící bezhotovostním převodem jsou povinni si na svých účtech zajistit dostatečné množství finančních prostředků, aby mohla být platba provedena v řádném termínu. Vždy, při každé platbě, je nutné použít variabilní i specifický symbol.

Strava se platí předem, to znamená, že do posledního dne v měsíci musí být uhrazena na celý následující měsíc (tím je myšleno, že nejpozději poslední den v měsíci bude platba připsaná na účet školy). 

Přeplatky na stravném se vrací na konci školního roku.

Strávníci, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze stravování, resp. bude u dětí MŠ dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, a to v souladu s § 35 odst. 1 d) zákona 561/2004 Sb. 

Hotovostní platba

 Úhrada stravného v hotovosti se provádí u vedoucí školní jídelny od 20. dne v každém měsíci od 6:30 hod. - 8°°hod a od 15°°hod – 16°°hodin      v budově školy.

 

Vlastní organizace stravování

Pedagogičtí pracovníci mateřské školy asistují při výdeji stravy dětem mateřské školy.

V mateřské škole se vydává dopolední svačina v době od 8:30 do 9:00, oběd od 11:30 do 12:00, odpolední přesnídávka od 14:15 do 14:45.

V základní škole se vydává oběd od 12:00 do 13:15 v závislosti na aktuálním rozvrhu vyučovacích hodin.

Výdej do jídlonosičů probíhá od 11:00 do 11:30. v části budovy k tomu určené.

 

Stravování v době nemoci žáka

Zařízení školního stravování a tedy i školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči pro žáky pouze v době jejich pobytu ve škole.

Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole. V první den nepřítomnosti žáka, pokud žák neodebere stravu sám, může stravu odnést v jídlonosiči zákonný zástupce žáka. Jídlonosič musí být vlastní, čistý. Školní jídelna jídlonosiče nezajišťuje a z hygienických důvodů nepůjčuje!

Druhý a další dny nepřítomnosti ve škole nejsou považovány za pobyt žáka ve škole, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné stravování. Ani zákonný zástupce žáka nesmí odnést stravu v jídlonosiči.