Pro rodiče

Informace pro rodiče žáků školy

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ÚT 1. 9. 2020 

Zahájení nového školního roku v 8.00 hod. – 8. 45 hod.

Dle domluvy s rodiči nových prvňáčků zahájení pro žáky 1. ročníku v 10. 00 hod.                      

ST 2. 9. 2020

Seznámení se se školním řádem, rozdání učebnic, sešitů, formulářů k vyplnění

ČT 3. 9. 2020

Vyučování od čtvrtka 3.9. bude probíhat dle rozvrhu, který žáci obdrží.

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení - odevzdat před prvním vstupem žáka do školy: https://skola-olsany.cz/files/upload/Cestne-prohlaseni.pdf

 

 

 

.

PROVOZ ŠKOLY ve školním roce 2020/2021 – vzhledem ke COVID 19 – INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

Škola upozorňuje zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Dle Mimořádného opatření MZČR ze dne 9. 9. 2020 je ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních společných prostorech školy.

U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. K osoušení rukou jsou primárně používány papírové ručníky na jedno použití.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák i zaměstnanec školy důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

Prosíme zákonné zástupce, aby vstupovali do školy pouze v naléhavých případech a s rouškou. Pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen. Mohou se pohybovat pouze v prostorách šaten a na chodbách. Při pobytu v těchto prostorách musí dodržovat příslušná protiepidemická opatření podle pravidel vyplývajících ze semaforu a dle nařízení MZČR.

Schůzky se zákonnými zástupci proběhnou v jednotlivých třídách dle plánu v úterý 15. 9. od 16:30 hodin. Prosíme rodiče, aby nezapomněli roušky.

Pokud je určitému dítěti/žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata za pobyt ve ŠD/MŠ se hradí.

Pokud dojde k uzavření školy stanoví ředitelka školy výši úplaty poměrně sníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu.

Upozorňujeme, že distanční výuka v případě karantény či uzavření školy je dle školského zákona pro žáky povinná. Pokud se žák nemůže distančně vzdělávat (zdravotní důvody, rodinné důvody…), musí ho rodič omluvit. Omluva je možná telefonicky, emailem či jinak dle dohody s třídním učitelem.

Dojde-li k distančnímu vzdělávání, bude hodnoceno slovně a motivačními známkami. Bude součástí známky za pololetí.

Pro případ podezření na COVID-19 máme připravenu izolační místnost, ve které by žák počkal za dohledu zaměstnance školy na vyzvednutí zákonným zástupcem.

Ve všech prostorách ZŠ je kladen mimořádný důraz na úklid a desinfekci prostor. Plochy, se kterými přicházejí žáci nejvíce do styku (např. lavice, kliky, vypínače, toalety, umyvadla včetně baterií) jsou několikrát denně desinfikovány.

Z důvodu mimořádných opatření nebudeme  v 1. pololetí organizovat mimoškolní aktivity pro žáky a rodiče. Nebudeme se žáky cestovat hromadnou dopravou, nebudeme se na akcích setkávat se žáky jiných škol. Uskuteční se pouze projektové vyučování ve škole v jednotlivých skupinách a den ochrany člověka, který je tradičně spojen s vycházkou na Olšanské hory. Při příznivé situaci bychom absolvovali také výuku na dopravním hřišti.

 Zájmové vzdělávání (kroužky a ŠD):

Snažíme se, aby se příliš nepotkávali žáci mladší (1.-2. ročník) a starší (3.-5. ročník). Pokud se v některé době promíchají (např. v ranní školní družině nebo po 15 hodině), musí ve vnitřních prostorách použít ochranu nosu a úst.

 

Doufáme, že společně vše zvládneme a děkujeme všem rodičům za dosavadní skvělou spolupráci.

Za zaměstnance ZŠ Olšany                                                                          Jana Kuchtíková

 

 

 

 

Informace:

Aktuální informace o škole  naleznete v záložce zpravodaj.