Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

INFORMACE K  ZÁPISU DO MŠ pro školní rok 2021/22

 

Zápis do mateřské školy se uskuteční v době od 2. do 16. května 2021, a to pouze distanční formou, tj. bez přítomnosti zákonného zástupce i dítěte.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky školy,

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu,),

- vhozením do schránky na vstupních dveřích MŠ,

− osobním podáním ve škole – je potřeba se předem domluvit.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím elektronických prostředků bez elektronického podpisu, je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Při zápisu je potřeba doložit rodný list dítěte. Pro doložení rodného listu platí, že stačí jeho prostá kopie. V případě osobního podání stačí rodný list předložit k ověření.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Veškeré potřebné dokumenty potřebné k zápisu (žádost zápis i potvrzení lékaře) najdete na webových stránkách školy v sekci Informace pro rodiče MŠ. Nezapomeňte, prosím, vyplnit tel.číslo a e-mail, které jsou důležité pro další komunikaci.

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí vám nebude zasláno, ale bude oznámeno

  • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě – venkovní vitrína MŠ před budovou,

  • a na webových stránkách školy www.skola-olsany.cz v sekci Informace pro rodiče MŠ.

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 19. 5. 2021

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely bude Vaší žádosti přiděleno registrační číslo. Toto číslo obdržíte na uvedený email.

Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno v písemné podobě.

 

Žádost ke stažení: https://skola-olsany.cz/files/upload/zadost-odklad-PSD-1-.pdf

Potvrzení lékaře: https://skola-olsany.cz/files/upload/Potvrzeni-lekare-1.pdf

Čestné prohlášení ZZ: https://skola-olsany.cz/files/upload/prohlaseni-ockovani.pdf